HELLOBOT SKILL STORE

chatbot.name
스칼렛

별자리 좋아하는 말, 싫어하는 말

Free
 • 4.9
  Rating
 • 10만+
  Views
 • 약 350자
  Characters
 • 스킬 소개


  나에게는 듣기 좋은 말도 다른 사람에게는 아닐 수 있습니다. 요즘 잘 지내보고 싶은 누군가가 생겼다면 그 사람의 별자리로 좋아하는 말, 싫어하는 말을 알아보세요. 나 자신에 대해 확인할 수도 있습니다.

  29,654‘고마워요’ received

  Total 69,942 reviews

  1. 💩
   우-우
  2. 🍯
   재밌어요
  3. 🍀
   도움 돼요
  4. 💪
   힘이 돼요
  5. ❤️
   고마워요

  Review

  View all

  🍀
  도움 돼요

  💙👖               ❤🔺 💙👖               ❤🔺 💙📘               ❤🔺      💙📘     ❤❤           💙📘🔺           🔺💙📘      😡🔺     💙📘 😡🔺               💙👖 ❤🔺               💙👖 ❤👠               💙👖      ❤👠     ✈💙           ❤👠💙           ✈❤👠      ✈💙     ❤👠 ✈👖               ❤👠 💙👖               ❤🔺 💙👖               ❤🔺      💙📘     ❤❤           💙📘🔺           🔺💙📘      😡🔺     💙📘 😡🔺               💙👖 ❤🔺               💙👖 ❤👠               💙👖

  『🍑』

  Related

  Check out other skills 👀